Download.pdf

 Research publications: papers and books
/Objavljeni znanstveni radovi i knjige/

1. „Recepcija Byronovih djela i ideja u hrvatskoj književnoj kritici i znanosti o književnosti”, /magistarski rad/, rukopis, NSB, Zagreb, 1989. (obranjeno 16. lipnja 1989. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)/defended on June 16 1989/) /rukopis/transcript/.

 2. „Književnokritička gledanja na Byrona u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata”, Croatica, Zagreb, 21, 1990., 34, 85-93. 

 3. „Književnokritička gledanja na Byrona u Hrvatskoj od kraja 19. Stoljeća do Prvog svjetskog rata”, u: Bajron i bajronizam u jugoslovenskim književnostima (zbornik radova Instituta za književnost i umetnost - Beograd i Zavoda za znanost o književnosti - Zagreb), Centar za kulturu - Braničevo - Požarevac, 1991., 267-273.

 4. „Byron u zapisima iliraca”, Radovi - razdio filoloških znanosti, Sv./Vol.21, 1991/92, Zadar, Filozofski fakultet - Zadar, 1993., 281-288.

 5. „Josip Torbarina spram prevođenja u razdoblju između dva svjetska rata”, Glasje, Zadar, 1,1994., 2, 124-132.

 6. „Aldous Huxley u predgovorima Vinka Kriškovića” Radovi - razdio filoloških znanosti, Sv./Vol. 32-33 (22-23), 1992/93, 1993/94, Zadar, Filozofski fakultet Zadar, 1995., 329-354.

 7. „Joyce u hrvatskoj književnoj kritici 1919-1941.” u: Prvi hrvatski slavistički kongres (zbornik sažetaka i nacrtaka), ur. Stjepan Damjanović i Krešimir Nemec, Zagreb, 1995., 164-165 /nacrtak/abstract/.

 8. „Prolegomena  analizi anglističkog rada Vinka Kriškovića”, Senjski zbornik, Senj, Senjsko muzejsko društvo, 22, 1995., 293-306.

 9. „Joyce u hrvatskoj književnoj kritici 1919.-1941.”, Glasje, Zadar, 3, 1996., 5, 119-133.

 10. „Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914-1940”, rukopis, NSB, Zagreb, 1997.  /doktorska disertacija obranjena 23. siječnja 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru/

 11. „Ivo Hergešić - posrednik engleske književnosti u hrvatskoj kritici u razdoblju između dva svjetska rata“, Glasje, Zadar, 4, 1997., 7-8, 132-153.

 12. ”An Unknown Pioneer: V. Krišković in the Reception of British Literature in Croatia1919-1940”, Cross Cultural Challenges (conference), Zagreb, The British Council and Department of English, (a booklet of abstracts), Zagreb, University of Zagreb, 1998, 26 /abstract/.

 13. ”An Unknown Pioneer: V. Krišković in the Reception of British Literature in Croatia 1919-1940”, The British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges (Conference Proceedings), Zagreb, February 26-28, 1998, ed. by Ciglar-Žanić et al., Zagreb, The British Council Croatia, 1998, 115-120.

 14. „Neke književnokomparatističke asocijacije nad djelom R. Jorgovanića”, Dani hvarskog kazališta („Hrvatska književnost od preporoda do Šenoina doba”), zbornik Dana hvarskog kazališta 1999., ur. N. Batušić et al., Split, Književni krug, 1999., 319-336.

 15. „Vladoje Dukat kao posrednik britanske književnosti u hrvatskoj kritici 1914.-1940.”, Radovi filološkog razdjela Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar, Filozofski fakultet, 1999., vol 36(26), 1997., 233-242.

 16. „Joyce u hrvatskoj književnoj kritici (1919-1941)”,  Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova, sv. III, ur. Stjepan Damjanović, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 1999., 49-62.

 17. „O prvom hrvatskom izravnom prijevodu Hamleta”, Drugi hrvatski slavistički kongres /knjiga sažetaka/, Zagreb-Osijek, Hrvatsko filološko društvo, 1999., 259-260/sažetak/ abstract/.

 18. „Emma, Emilia, Emily (komparatistička skica za povijest ženske žudnje)”, Glasje, Zadar, 6, 11/12, 1999., 167-177.

 A). Dimitrija Demeter: Izbor iz djela, Prilagodba tekstova, predgovor i tumač imena i izraza – Helena Peričić, Vinkovci, Riječ, 1999., 311 str. - ; u knjizi su tekstovi u cijelosti prilagođeni (srednjo)školskom uzrastu, kako leksikom tako metrikom /knjiga/udžbenik/book/;

& 19. „Tragedija Trogirski vojvoda Dmitrija Vasiljeviča Averkieva”, Dani hvarskog kazališta („Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu”), zbornik, ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU- Književni krug, 26, 2000., 292-300.

 20. „Iso Velikanović kao prevoditelj”, Dani Josipa i Ivana Kozarca 1999. /zbornik/, ur. Helena Sablić Tomić i Martin Grgurovac, Vinkovci, Privlačica, 2000., 73-79.

 21. „Hrvatska književnost u repertoaru zadarskoga Kazališta lutaka u devedesetim godinama”,Krležini dani u Osijeku 1999. („Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost”), zbornik, prir. B. Hećimović, Zagreb-Osijek, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet – Osijek, 2000., 253-258.

 22. „Ljubomir Maraković, zanemareni katolički kritičar, i engleska književnost”,Croatica, Zagreb, 30, 2000., 49-50, 109-125.

 23. „Zadarska lirika u devedesetim godinama” u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, knj. 2., Đakovo, Matica hrvatska Đakovo, 2000., 69-76.

 24. „Strana književnost i nacionalna književna tradicija (O dvjema Slamnigovim raspravama u časopisu Međutim)”, Književna revija (Dani Ivana Slamniga, Osijek, 26.-29. listopada 2000.), ur. Branka Ban et al., Osijek, Matica hrvatska Osijek, 1-2, 2001., 65-67.

 25. „Uvod u Paljetkovo dramsko stvaralaštvo za odrasle”, Krležini dani u Osijeku 2000.(„Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija”), I.dio, zbornik, prir. B. Hećimović, Zagreb-Osijek,HAZU - HNK u Osijeku - Filozofski fakultet u Osijeku, 2001., 267-276.

 26. „Talijanske dramske družine u Zadru koncem 19. i početkom 20. stoljeća”,Dani hvarskog kazališta, zbornik, ur. N. Batušić, Zagreb-Split, HAZU-Književni krug Split, 27, 2001., 382-386.

 27. „O prvom hrvatskom izravnom prijevodu Hamleta”, Drugi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova II, ur. Dubravka Sesar i Ivana Vidović Bolt, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet u Zagrebu, 2001., 245-250.

 28. „Strani dramatičari u kritici M. C. Nehajeva“, Dani hvarskog kazališta („Književnost i kazalište hrvatske moderne – bilanca stoljeća II.”), zbornik, 2001., ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU – Književni krug Split, 28, 2002., 175-181.

 29. „Hebrang, Dunja”, Hrvatski biografski leksikon, sv. 5 (Gn-H), gl. ur. Trpimir Macan, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002., 470.

 30. „Orfej – mitski topos post/modernog promišljanja urbaniteta , deja-vua, šutnje... a i šire? (Pokušaj tumačenja Paljetkove Orfeuridike)”, Književna revija (Slamnigovi dani 2001.), ur. Branka Ban et al., Osijek, Matica hrvatska - Osijek, 42, 2002., 3-4, 89-94.

 31. „O jednom pionirskom komparatističkom i interdisciplinarnom prilogu našoj književnoj kritici (Vladimir Dvorniković o Hamletu)”, Dani hvarskog kazališta („Hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća”), zbornik, 2002., ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU- Književni krug, 29, 2002., 318-325.

 32. „Citatnost u Vieweghovu romanu Odgoj djevojaka u Češkoj”, Književna smotra, ur. D. Blažina, Zagreb, 35, 2003., 130 (4), 47-52.

 B) Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju od 1914. do 1940., Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2003, 448 str. / knjiga/book/.

 33. „Zašto G.B.Shaw? (O jednom primjeru iz sociologije književnosti)”,  em>Dani hvarskog kazališta (Hrvatska književnost, kazalište i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeća), zbornik, ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU-Književni krug,  30,  2004., 328-343.

 34. „Isprepletanje igre/svečanosti u Šoljanovoj Romanci o tri ljubavi Dani hvarskog kazališta (Igra i svečanost u hrvatskoj književnosti i kazalištu)”, zbornik, ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU-Književni krug, 31, 2005., 406-415.

 35. „Haler: Shakespeare, komparatistika… i još ponešto iz tridesetih”, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2005., 253-259.

 36. „Između stvaralačkog ‚egzila’ i poticaja domaće književne tradicije (Slamnig, Šoljan, Paljetak)” , Dani hvarskog kazališta („Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta“), zbornik, ur. N. Batušić et al., Zagreb-Split, HAZU-Književni krug, 32, 2006., 346-359.

 C). U potrazi za Weimarom,/komparatističke studije/, Zagreb, Meandar, 2006,220 str. /knjiga/book/.

 37. „Dodiri antike i suvremenosti na primjerima hrvatske drame druge polovice XX. stoljeća /The Connections of the Classic and the Modern in the Examples from Croatian Drama in the Second Half of the 20th Century/,Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VIII. („Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970.”), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2006., 393-404.

 38. „Stvarno/nestvarno u radio-dramama Ivana Slamniga“, OS lamnigu drugi, zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnoga znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga(Osijek, studenog 2002., Osijek – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznan listopada 2005.), 2006., Osijek/Poznan, Filozofski fakultet Osijek – Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006., 227-234.

 39. „Riječ – majeutika – metaliterarnost u dramama Mire Gavrana”, Krležini dani u Osijeku 2005.(„Tijelo riječ i prostor u hrvatskoj drami i kazalištu”), Zagreb – Osijek, HAZU-HNK u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, 2006., 309-317.

 40. „Razotkrivanje nepoznatog ili… (manje poznate pojedinosti iz recepcije engleske književnosti u hrvatskoj kritici 1918.-1940.)”, Dani hvarskog kazališta („Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu”), ur. Nikola Batušić et al., Zagreb – Split, HAZU – Književni krug Split, 33, 2007., 356-372.

 41. „Grčki povodi Marovićevim dramama (Poetička recepcija mitsko-literarnih i povijesnih veličina)”/The Greek Motifs in Marović’s Plays (Poetic Reception of Mythical-Literary and Historical Authorities", Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova IX. (Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija), ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2007., 348.-358.

 42. Vrijeme i prostor u antičkoj dramskoj duologiji T. P. Marovića”, Krležini dani u Osijeku 2006., („Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu”), prir. Branko Hećimović, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb - Osijek, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet – Osijek, 2007., 228-237.

 43. „Povijest književnosti, obljetnice, nekrolozi - historija ili hi-storija?”, OS lamnigu – treći (Flaker, Donat, Milanja), Zbornik izabranih radova VII saziva međunarodnog znanstvenog skupa: Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, ur. Goran Rem, Dani Ivana Slamniga (Osijek – Vinkovci, travnja – studenoga 2006.), Osijek,Filozofski fakultet - Osijek,  2007., 23-28.

 44. „Krivnja/izdaja/ideologija u Desničinoj drami Ljestve Jakovljeve”, Republika, Zagreb, gl. ur. Ante Stamać, 63, 2007., 7-8, 108-122.

 45. „ ‚Gdje je otišlo svjetlo nakon što sam okrenuo prekidač’ (Prilog počecima akademskog vrednovanja pjesništva Tome Bebića)”/ Where did the Light Go When I Flicked the Switch(?)“/ – A Contribution to the Beginnings of the Academic Evaluation of the Poetry of Toma Bebić“, Dani hvarskog kazališta, ur. N. Batušić, Zagreb – Split, HAZU – Književni krug, Zagreb – Split, HAZU – Književni krug, sv. 34, 2008., 169-182.

46. „‚Pobuna protiv pozitivizma’ (mali hommage R. Welleku kroz prizmu hrvatske/svjetske književnosti i kritike s početka XXI. st.)”/’Revolt against Positivism’ (A Hommage to R. Wellek through the Prism of Croatian/World Literature and Literary Criticism at the Beginning of the 21st Century), Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova X., Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić Bužančić, Split, Književni krug, 2008., 20-31. Emitirano na Trećem programu Hrvatskoga radija u emisiji „Ogledi i rasprave” 23. ožujka 2009.

  47. „Metaliterarnost i multikulturalnost hrvatske drame druge polovice XX. stoljeća”/ ”Metaliterariness and Multiculturalism in Croatian Drama from the Second Part of the 20thCentury“,. Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova X., Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, /Tekstovi nastali povodom 50 godina Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1956.-2006.)/, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2008.,447-459.

  D). Tekst – izvedba – odjek (trinaest studija iz hrvatske i inozemne dramske književnosti), Zagreb, Erasmus Naklada (edicija Manualia Universitatis), 2008. /knjiga/book/.

 48. „(N)ovovjekovno čitanje Fortisova Puta po Dalmaciji (ili pokušaj demistificiranja jednoga putopisnog spomenika)”, emitirano na Trećem programu Hrvatskoga radija, emisija Ogledi i rasprave, 10. prosinca 2007.; također objavljeno u: Književna smotra, ur. D. Blažina, Zagreb, 39, 2008., 147 (1), 121-125.

 49. „Marin, Petar i pet stoljeća potom (ili Zašto 'obilježavamo' renesansu?)”, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XI. („Držić danas. Epoha i naslijeđe”) sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. u Splitu, ur. C. Pavlović i Vinka Gunčić-Bužančić, Split, Književni krug/Odsjek za komparativnu književnost FF u Zagrebu, Split – Zagreb, 2009.., 127-142

 50. „Hrvatska religijska drama u mediteranskom prostoru (Književnost i politika u XX. st.)” (co-authored with the doctoral student Grgo Mišković)- knjiga sažetaka, Zadarski filološki dani, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2009., 18. /sažetak/ abstract/.

 51. „Povijesno-metonimijski elementi na primjerima hrvatske drame XX. st.”, 1. međunarodna kroatološka konferencija (Zagreb, 1.-3.10.2009.) /1st International Croatology Conference, program/knjiga sažetaka, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, 2009., 57. /sažetak/abstract/.

 52. ”Drama of Offering Dramatic“, Literature and Drama Today, 30th Zagreb Literary Talks (Zagreb, 1-4 October 2009), Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 2009., 35-37. /prethodno priopćenje/abstract/.

 53. „Intertekstualnost u hrvatskoj drami druge polovice XX. stoljeća. Tipologija” (u suautorstvu s Grgom Miškovićem), Krležini dani u Osijeku 2008., („Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu”), Zagreb – Osijek, HAZU – HNK u Osijeku – Filozofski fakultet u Osijeku, 2009., 103-115.

 54. „Europska književnost u doba Petra Zoranića” (co-authored with the student Ivan Kardum), Kolo, ur. E. Fišer, Zagreb, 19, 2009., 3-4, 114-139.

 55. „Dramatičnost nuđenja dramskog” (Temat - 30. Zagrebački književni razgovori: „Književnost i drama danas“), Republika, Zagreb, ur. A. Stamać, 65, 2009., 11, 75-83.

 56. „Die kroatische Literatur Dalmatiens im mediterranen Kontext”, In: Sprachlandschaften. Regionale Literaturwissenschaft im europäischen Kontext. Hrsg. (Eds.) Reinhard Kacianka und Johann Strutz. Universität Klagenfurt. Klagenfurt: Hermagoras/Mohorjeva, 2010, p. 118-130.

 57. „Tribusonov dug Bulgakovu - primjer(i) metaliterarnosti iz 70-ih i 80-ih”, (co-authored with the student Ivan Kardum),Književna smotra, Zagreb, 42, 2010., 155 (1), 33-46.

 58. „Putovanje/lutanje/bijeg u poeziji i prozi Sime Mraovića (Travelling/wandering/escaping in Poetry and Prose of Simo Mraović)”, Dani hvarskog kazališta („Putovanje, lutanje i bijeg u Hrvatskoj književnosti i kazalištu”), zbornik, ur N. Batušić et al., Zagreb - Split, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti/Književni krug Split, 36, 2010., 332-350.

 59. Literary 'Exile' and 'Coming Home' in the Works of Some Modern Croatian Writers", Identities in Transition in the English-speaking World, AAA Meeting 2010, Udine, University of Udine, April 22-23, 2010, 6-7 /nacrtak/position paper/.

 60. „Hrvatska religijska drama u mediteranskom prostoru (Književnost i politika u XX. st.)” (co-authored with the doctoral student Grgo Mišković) - knjiga sažetaka, Zadarski filološki dani, Sveučilište u Zadru, 2009., 18. /sažetak/ abstract/.

 61. „Raznodobna istodobnost Kušanove Svrhe od slobode”/” Non-simultaneous Simultaneity of Kušan's Text "The Purpose of Freedom (Svrha od slobode)“, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Split - Zagreb, Književni krug/Odsjek za komparativnu književnost FF Sveučilšta u Zagrebu, 2010., 346-361.

 62. „Hrvatska drama s religijskim elementima u radoblju komunizma. Književnost i društvo u drugoj polovici 20. stoljeća“,(co-authored with Grgo Mišković), Krležini dani u Osijeku 2009 („Hrvatska drama i kazalište i društvo”), prir. B. Hećimović, Zagreb - Osijek, Zavod za povijest hrvatske knjiženosti, kazališta i glazbe HAZU/ Odsjek za povijest hrvatskog kazališta/HNK Osijek / FF Osijek, 2010., 162-177.

 63.„Hrvatska religijska drama u mediteranskom kulturnom prostoru. Književnost i politika u XX. st.)”, (co-authored with Grgo Mišković), Zadarski filološki dani, u: Zadarski filološki dani III., Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009., ur. Šimun Musa, Zadar, Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku), 2011, str. 159-177.

 64. „Što znači o ratu pisati ‚literarno’? (Autoreferencijalno promišljanje nastanka ratnih zapisa O riđanu, Pertu i Pavlu) ”, Hrvatska književnost u Domovinskom ratu (Uz 20. obljetnicu Domovinskog rata 1991.-2011.), Dani Ivana i Josipa Kozarca, zbornik za 2010. godinu (br. 16), ur. D. Jelčić i M. Grgurovac, Vinkovci, SN „Privlačica“ d. o. o., 2011., 95-103.

 65. „Jezik ideologije i ideologija jezika u Desničinoj drami Ljestve Jakovljeve”, Desničini susreti 2010., Zbornik radova, ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Zagreb, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozorskog fakulteta u Zagrebu/Plejada, 2011., 49-61.

 66. „(Ne)poćudnost kao književnopovijesna konstanta i kriterij (primjeri iz domaće kritike 1914-1940.)” (Un)suitability as a Literary-Historic Constant and Criterion (Examples from Croatian Criticism 1914-1940), 29-30, Komparatina povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XIII. (Poetika i politika kulture nakon 1910. godine), ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, 2011., Split - Zagreb, Književni krug/Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2011., 17-30.

 67. “Multiculturalism and the Return to Tradition. Elements of the Literatures in English in the Works of Some Postmodern Croatian Playwrights: Slamnig – Šoljan – Paljetak”, Identities in Transition in the English-Speaking World, ed. By Nicoletta Vasta et. al., Udine, Forum, 2011, 251-260.

 E). Deset drskih studija (o književnim pitanjima, pojavnostima i sudbinama), Split, Naklada Bošković,  2011. /knjiga/book/

 68. „O Donatovu tumačenju Krleže – četiri desetljeća potom”, Krležini dani u Osijeku 2010. („Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari”), zbornik, Zagreb - Osijek, Zavod za povijest hrvatske knjiežvnosti, kazališta i glazbe HAZU/ Odsjek za povijest hrvatskog kazališta/Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku/ Filozofski fakultet u Osijeku, 2011., 219-224.

 69. "Nužnost putovanja, pronađeni zavičaj i Hvar (o lirskim zapisima Chestera V. Beersa); "The 'Necessity' to Travel, the Found Homeland and Hvar (About the Lyrical Notes ofr Chester V. Beers)" (abstract), Dani Hvarskog kazališta (Hvar - književnost i kazalište), ur. D. Jelčić, B. Senker-V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2012., 368-380.

 70. „Povijesno-metonimijski aspekt hrvatske drame druge polovice XX. st.“, Forum, Zagreb, HAZU, knj. 84, 51, 2012., 4-6, 590-603. 

 71. „Uzori koji to ne mogu biti? (Ili kolektivno vs. individualno)“, ”Role Models that cannot be? (Or Collective Vs. Individual)“ (summary), Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod), ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz,  Split, Književni krug, 2012., 149-158.

 72. „Josip Horvath kao kritičar britanske književnosti i interkulturni posrednik“, Krležini dani u Osijeku  („Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari“, drugi dio), prir. B. Hećimović, Zagreb-Osijek, HAZU/ HNK Osijek/ Filozofski fakultet Osijek, 2012., 149-162.

 73. „Letterature ‚minori‘, identità culturale e globalizzazione“, In: Europa neu denken. Region, Innovation und Kulturalität,  Hg. Michael Fischer, Programmbereich Arts & Festival Culture, Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst der Universität Salzburg / Universität Mozarteum,  Media Design: Ritzner.at, Online-Publikation,  Salzburg, 2012, 43-52. (Übersetzer: Max Blažević).

 74.  „Književnost i kazalište kao književnost“ (Theatre and Literature as Literature), Dani Hvarskog kazališta („Gavella – riječ i prostor”),  ur. B. Senker - V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2013, 16-28

 75. „Međuratni ‚britanski‘ repertoar hrvatskih pozornica i još ponešto u radu Ka Mesarića“ (The “British“ Between-War Repertoire of the Croatian Stage and a little more on the Work of Ka Mesarić), Dani Hvarskog kazališta („Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta – Dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta”), ur. B. Senker – V. Glunčić-Bužančić, HAZU – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2014, 256-275.

 76. Ispisati istinu umjesto povijesti(Otpor ideološkom u izboru hrvatskih drama iz druge polovice XX. st.)“Writing the Truth instead of History: Resistance to Ideology in some Croatian Plays in the Second Half of the 20th Century/, Poznańskie Studia Slawistyczne (Dysydency, kontestatorzy, kultura oporu i współiczesność),  nr 6/2014, ed. Joanna Brodniewicz et al., Instytut Filologii Slowiańskiej UAM Poznan, 185-203. 

 77.   „Neki obrasci artikuliranja političkog i polemičkog u hrvatskoj drami 20. st.“,  (co-authored with Marijana Roščić), Krležini dani u Osijeku 2013. ( „Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu“), zbornik,  prir. B. Hećimović,  HAZU, Hrvatsko narodno kazalište - Osijek, Filozofski fakultet - Osijek, Zagreb - Osijek , 2014, 176-186.

 78. "Druženje s lirikom Vladana Desnice“, u: Intelektualac danas, Zbornik radova s Desničinih susreta 2013. , Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Plejada, 2014, 213-220.

 79. „Dva primjera  hrvatskoga ratnog diskursa iz devedesetih prošloga stoljeća (Mirković: 91,6 MHz: Glasom protiv topova i Peričić: O riđanu, Petru i Pavlu)“  /Two Examples of the Croatian War Discourse in the Nineties of the 20th Century  (Mirković: 91,6 MHz: With the Voice against the Guns and Peričić: On the Red Horse, Peter and Paul) /,  Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10.-13. rujna 2014, org. HFD, Vinkovci-Vukovar-Zagreb, 65-66

 80.  „Prošlost – sadašnjost – budućnost: neke asocijacije nad Krležinim prometejskimʻ dramama“/ Past – Present – Future: Some Associations over Krleža's Plays/; Dani Hvarskog kazališta(„Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju”) , HAZU/ Književni krug Split, Zagreb/Split, 2015, 267-282.

 81. On a Small Mediterranean Language/Literature, 'New Positivism' and Cultural Globalization", ATINER’s Paper Series(Athens Institute for Education and Research; 8th Annual International Conference on Mediterranean Studies. Org. Athens Institute for Education and Research (ATINER); Athens, Greece, 30-31 March & 1-2 April 2015); http://www.atiner.gr/papers/MDT2015-1420.pdf

 82. 9th Annual International Conference on Mediterranean Studies Athens, March 2016. Org. by all ATINER’s (Athens Institute for education and Research)sponsored by the Athens Journal of Mediterranean Studies;21-24 March 2016, Athens, Greece. Presentation paper: “Some Elements of Greek Mythology and History in Croatian Drama (T. P. Marović and M. Gavran)” /Neki elementi grčke mitologije i povijesti u hrvatskoj drami (T. P Marović i M. Gavran) /: http://www.atiner.gr/papers/MDT2016-1961.pdf

 83. “Književno-publicističke preokupacije i prijevod Hamleta liječnika Bože Peričića”, u:  Split i Vladan Desnica 1918.-1947.: umjetničko stvaralaštvo između kutlure i politike,  Zbornik radova s Desničinih susreta 2015.,  ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet  i Centar za komparatističkohistorijske i interkulturne studije / Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu/ FF press, Zagreb, 2016, 211-231.

 84. " Autobiografski ratni diskurs iz Domovinskog rata u Hrvatskoj (A. Mirković: 91, 6 MHz - Glasom protiv topova / H. Peričić: O riđanu, Petru i Pavlu)", zbornik radova sa znanstenoga skupa s međunarodnim sudjelovanje održanog u Vukovaru I Vinkovcima od 10. Do 13. Rujna 2014. Šestoga hrvatskog slavističkog kongresa, ur.Botica- Niković – Tomašić – Bolt, /Autobiographic War Discourse from Homeland War in Croatia (A Mirković: 91,6 MH – Voice against Cannons / H. Peričić: On the Red Horse, Peter and Paul)/, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2016, 171-180

 

Copyright  ©  Helena Peričić   2010 / Sva prava pridržana

Webmaster